Prawa Pacjenta stanowią integralną część praw człowieka

 • prawo do poszanowania jako osoby ludzkiej

 • prawo do samodecydowania

 • prawo do poczucia bezpieczeństwa własnej osoby i prawo do poszanowania prywatności

 • prawo do poszanowania wyznawanych wartości moralnych i kulturowych

 • prawa do poszanowania swoich przekonań religijnych i filozoficznych

            Pacjent ma prawo do informacji o:

 • stanie swojego zdrowia

 • proponowanych procedurach leczenia, o ryzyku zawartym w proponowanej procedurze leczenia

 • rozpoznaniu, rokowaniu i postępie leczenia

 • przewidywanych korzyściach leczenia oraz skutkach zaniechania leczenia

 • personelu odpowiedzialnym za leczenie i opiekę nad nim

 • przepisach i zwyczajach określających jego pobyt w zakładzie leczniczym

            Pacjent ma prawo być nie informowanym, o ile wyraźnie przedstawi takie życzenie oraz ma prawo wskazać osobę,

            która będzie informowana w jego imieniu. Każda informacja o stanie zdrowia jest prawnie chroniona.

           Pacjent ma prawo do:

 • intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych

 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby
 • wyrażania w sposób świadomy, dobrowolny i swobodny oświadczeń (zgody) na proponowane działania medyczne

Zgoda na działania medyczne może być udzielona przez przedstawiciela prawnego.  Gdy wymagana jest zgoda

przedstawiciela prawnego, a w danej chwili nie ma możliwości uzyskania takiej zgody, to w stanach nagłych powinna

być podjęta natychmiastowa interwencja medyczna bez jego zgody.

         Obowiązkiem Pacjenta przebywającego na terenie zakładu leczniczego jest:

 • przestrzegać Karty Praw i Obowiązków Pacjenta

 • przestrzegać obowiązujących przepisów

 • przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich

 • okazywać szacunek osobom odpowiedzialnym za leczenie i opiekę

 • nie szkodzić innym pacjentom

 • nie niszczyć wyposażenia zakładu leczniczego

 • przyczyniać się do tworzenia partnerskich relacji z otoczeniem

          Pacjent  w przypadku naruszenia jego praw ma możliwość złożenia skargi do:

 • Kierownika podmiotu leczniczego

 • Rzecznika Praw Pacjenta

 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Okręgowej  Izbie Lekarskiej

 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

 • Ministerstwa Zdrowia

 • Rzecznika Praw Obywatelskich

Pacjent ma prawo, w razie zawinionego naruszenia jego praw, wystąpić z pozwem cywilnym do sądu rejonowego

właściwego dla siedziby podmiotu leczniczego.

Szczegółowy wykaz praw pacjenta zawarty jest w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,poz.417)

dostępnej w Recepcji Przychodni Hadmedica

Skip to content